Leerplicht en verlof


Het kan wel eens voorkomen dat u voor uw kind(eren) een dag verlof wilt vragen. Bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis. Ook kan het voorkomen dat u, vanwegen het specifieke karakter van uw beroep, vakantieverlof wilt aanvragen.
Dit noemen wij een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
Vanuit de overheid en de gemeente zijn er strenge richtlijnen opgesteld waar de directeur zich aan moet houden. Iedere gemeente heeft 1 of meerdere leerplichtambtenaren in dienst, die toezien op de naleving van de richtlijnen.
Om zeker te zijn dat aangevraagd verlof voldoet aan de richtlijnen neemt de directeur in de meeste gevallen contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Alkmaar.

De richtlijnen zijn in het kort hieronder te lezen. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de directeur.

Vakantieverlof
Vakantieverlof wordt slechts verleend indien:
-het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en
-een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakantie mogelijk is.

Binnen deze voorwaarden mag vakantieverlof worden toegekend onder de volgende voorwaarden:
eenmaal per schooljaar en
niet langer dan 10 schooldagen en
niet plaatsvindt in de eerste twee lesweken van het schooljaar en
als het de enige vakantie van de ouders/verzorgers en kind(eren) gezamenlijk in dat schooljaar betreft.

Andere gewichtige omstandigheden; tien schooldagen per schooljaar of minder
verhuizing: maximaal 1 schooldag;
huwelijk tot en met de 3e graad: 1-2 schooldagen;
bij overlijden van bloed- of aanverwant;
in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
in de derde en 4e graad maximaal 1 schooldag
Bij 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders; maximaal 1 schooldag;

Andere gewichtige omstandigheden: meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar diendt minimaal zes weken vantevoren, via de directeur, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek.

Waarschuwing
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte brengen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.