Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad  (MR) is een orgaan dat instemming of advies verleent t.a.v. het door de schoolleiding en het bevoegd gezag ( ISOB ) te voeren beleid. Tevens volgt de MR de veranderingsprocessen die door het Rijk in het algemeen en het ISOB in het bijzonder in het Openbaar Onderwijs ingezet zijn.De MR bestaat uit 2 geledingen te weten: -de oudergeleding (2 ouders) -de leerkrachtengeleding (2 leerkrachten) De algemene, bijzondere en overige bevoegdheden van de MR staan omschreven in het Reglement voor de Medezeggenschapsraden Onderwijs  voor de gemeenschappelijke scholen binnen het ISOB. Dit ligt ter inzage op school.De vergaderingen zijn openbaar, kunnen door belanghebbenden  worden bijgewoond en vinden plaats op school.Agenda en notulen vindt u op het prikbord in de hal van de school en staan ook in de schoolkrant.


Eén lid van de oudergeleding en één lid van de leerkrachtengeleding hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het overleg  met het bestuur is binnen het ISOB geregeld in de vorm van een GMR.  De GMR van het ISOB bestaat uit afgevaardigden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de 22 openbare basisscholen.De GMR bevordert naar vermogen de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen het ISOB. Naar gelang het onderwerp heeft de GMR instemming- dan wel adviesrecht. Tevens heeft de GMR initiatiefrecht en kan zij ongevraagd advies geven aan het bevoegd gezag met betrekking tot bestuurlijke en organisatorische onderwerpen. 

De leden van de MR zijn (schooljaar 2018-2019):
Rob Oudman (voorzitter)
Fant de Kanter
Melanie Ney (leerkracht)
Marieke Verbij (leerkracht)