Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad  (MR) is een orgaan dat instemming of advies verleent t.a.v. het door de schoolleiding en het bevoegd gezag ( ISOB ) te voeren beleid. Tevens volgt de MR de veranderingsprocessen die door het Rijk in het algemeen en het ISOB in het bijzonder in het Openbaar Onderwijs ingezet zijn.De MR bestaat uit 2 geledingen te weten: -de oudergeleding (2 ouders) -de leerkrachtengeleding (2 leerkrachten) De algemene, bijzondere en overige bevoegdheden van de MR staan omschreven in het Reglement voor de Medezeggenschapsraden Onderwijs  voor de gemeenschappelijke scholen binnen het ISOB. Dit ligt ter inzage op school.De vergaderingen zijn openbaar, kunnen door belanghebbenden  worden bijgewoond en vinden plaats op school. Agenda en notulen vindt u op het prikbord in de hal van de school.

De leden van de MR zijn (schooljaar 2023-2024):
Egbert Krop (voorzitter)
Fant de Kanter
Melanie Ney (leerkracht)
Marieke Verbij (leerkracht)