Schoolbestuur / ISOB


De Overhael maakt deel uit van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs ( ISOB ).Het ISOB vertegenwoordigt 22 openbare scholen in de regio: Bergen( inclusief Egmond en Schoorl ), Castricum ( inclusief Akersloot ), Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer en Uitgeest.

Missie, doel en uitgangspunten ISOB
De ISOB heeft als statutaire opdracht en doel "het geven van openbaar (primair) onderwijs aan scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van de artikelen 46 t/m 49 van de Wet op het Primair Onderwijs
Om dit doel zo goed mogelijk te verwezenlijken is het beleid van de Stichting gericht op het bevorderen van goed openbaar basisonderwijs op de scholen onder haar bevoegd gezag.
De kwaliteit van het primair onderwijs, als grondslag voor alle vervolgonderwijs, is van wezenlijk belang voor de leerling en de samenleving. De Wet op het Primair Onderwijs geeft de minimum kwaliteitseisen voor het basisonderwijs. De ISOB gaat er vanuit dat de school hier minimaal aan voldoet. Daarnaast dienen de scholen te voldoen aan de kwaliteitseisen van de inspectie.
De scholen zijn openbaar en waarborgen onder toezicht van de Stichting de principes die ten grondslag liggen aan dit kenmerk en leven deze actief na.
Centraal in het beleid staan de leerkrachten, leerlingen en de ouders. Met de Wet Medezeggenschap Onderwijs als uitgangspunt overleggen ouders en leerkrachten in de medezeggenschapsraad.
Alle gemeenschappelijke beleidszaken binnen de ISOB worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Specifieke aandachtspunten met betrekking tot de gebouwen en de schoolterreinen betreffen:
a. de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor minder validen
b. het veiligheidsbeleid van de scholen.
Het bevoegd gezag staat zelf onder toezicht van de ISOB-raad, het gemeenschappelijk orgaan van de betrokken gemeenten, aan de hand van het toezien op de kwaliteit van het onderwijs en het goedkeuren van de begroting en jaarrekening.


Gemeenschappelijke (medezeggenschapsraad)
De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. Over alle beleidszaken de schoolaangaande geeft de medezeggenschapsraad advies of stemt in.
Eens in de twee jaar wordt een nieuwe MR gekozen. De leden kunnen zich voor een tweede termijn beschikbaar stellen.
Voor algemene beleidszaken aangaande alle ISOB scholen is een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het leven geroepen. Hier wordt op dezelfde wijze advies gegeven en ingestemd.


Statuten ISOB
De ISOB-organisatie kent drie geledingen: bestuur, bovenschools management en schoolmanagement.
Al deze geledingen hebben hun eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, met als gezamenlijk doel "het geven van openbaar (primair) onderwijs" op de scholen die onder haar gezag vallen.
Om tot een goed overleg en samenspel te komen, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur zijn drie statuiten opgesteld, met als gekozen besturingsfilosofie: BESTUREN OP HOOFDLIJNEN
I het Bestuursstatuut
II het Managementstatuut (bovenschools)
III het Directiestatuut (schoolspecifiek)
Samen geven deze statuten een overzicht van de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken om functioneel en efficiënt alle bestuurs- en managementzaken te onderscheiden, te regelen en tot een optimale samenhang te brengen
.