Schoolorganisatie


De school is elke dag vanaf 8.15 uur open voor alle kinderen. Vanaf 8.30 - 8.45 uur is er toezicht van een leerkracht op het speelplein. De lessen beginnen om 8.45 uur. Om 8.40 u gaat de bel en gaan alle kinderen naar de klas, zodat de lessen om 8.45 uur kunnen beginnen. Ouders zijn voor schooltijd van harte welkom in de school en de klas. Op "De Overhael" wordt lesgegeven in gecombineerde groepen.  We kennen de volgende combinatiegroepen:  groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.

Groep 1-2
De kinderen van groep 1-2 beginnen de les elke dag in een gezamenlijke kring. Vervolgens gaan ze middels een systeem van zelfstandig kiezen individueel of samen met andere kinderen aan het werk in de diverse hoeken. Hier worden materialen en gevarieerde werkvormen aangeboden. De kinderen spelen 's morgens en 's middags drie kwartier buiten op het schoolplein met buitenspelmaterialen of hebben bewegingsonderwijs in het gymnastieklokaal (de kerk).

Groep 3-4
Iedere groep krijgt aparte instructie en daarna krijgen de leerlingen, indien nodig, individuele instructie en begeleiding. Het spelend leren zal na de kleutergroepen een minder frequente plaats innemen, maar speelt in veel leersituaties en werkvormen een rol. Het werken binnen een combinatieklas vraagt van de kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid. Wij beschouwen deze ontwikkeling tot zelfstandigheid als een positief element. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat kinderen zelfstandig leren denken en werken, maar ook dat zij leren rekening te houden met anderen. Onderlinge verdraagzaamheid wordt gestimuleerd en nagestreefd.

Groep 5-6
De groepen 5 en 6 krijgen les in het bovenlokaal. Zelfstandig werken, samenwerking en onderlinge verdraagzaamheid hebben in deze jaren sterk de aandacht. Om deze ontwikkeling de laten slagen is een goed gevoel van eigenwaarde de basis voor een positieve ontwikkeling. 

Groep 7-8
De groepen 7 en 8 worden gestimuleerd tot zelfstandig werken en denken, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van de eigen vaardigheden en de eigen verbeterpunten. Versterk waar je goed in bent en verbeter je minder sterke onderdelen is het motto. In deze jaren wordt geleerd om te gaan met huiswerk en de agenda ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.In school kennen wij de volgende bijzondere activiteiten:

Ouderparticipatie:
Tijdens het groepslezen zijn elke dag veel ouders betrokken ter ondersteuning bij het lezen. Veel ouders zijn het hele jaar door sterk betrokken bij allerlei schoolactiviteiten. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor deze activiteiten via de activiteitenlijst.

Schoolprojecten
Tenminste tweemaal per jaar wordt er gedurende een aantal weken gewerkt aan een schoolproject. Het thema wordt vooraf in het team besproken, waarna alle kinderen er vervolgens mee aan het werk gaan. Dit gebeurt zowel in de eigen groep als in samenwerking met kinderen uit andere groepen. Geprobeerd wordt tijdens het project zoveel mogelijk op school te geven vakgebieden bij het onderwerp te betrekken. Samen ontdekken en samen werken met elkaar spelen hierbij een grote rol.

De sportdag / sport- en speldag
Jaarlijks vindt er voor de groepen 1 t/m 4 een sport- en spelmorgen plaats.
Een thema is meestal het uitgangspunt voor de georganiseerde spellen. Jaarlijks vindt er een sportdag plaats voor de groepen 5 t/m 8.
De organisatie wordt geregeld door drie basisischolen is de Schermer.
De kinderen kunnen deelnemen aan verschillende sport- en spelonderdelen. Op de laatste schooldag van het schooljaar organiseren de leerlingen van groep 8 samen met hun ouders een spelletjes ochtend voor alle groepen.

Kermis
Ieder jaar wordt er ongeveer half oktober voor de kinderen op de vrijdagmiddag voor de start van de dorpskermis een spelletjesmiddag georganiseerd.

Kerstmis
Jaarlijks wordt er voor de kerst een kerst-knutselmiddag georganiseerd, waarbij allerlei kerstversiering door de kinderen kan worden gemaakt. Op een avond voor kerst wordt er in principe in de kerk een kerstviering georganiseerd. De laatste schooldag voor de kerstvakantie vindt er een kerstviering in elke groep afzonderlijk plaats. De ouderraad verzorgt ieder jaar ter afsluiting voor alle leerlingen een kerstmaaltijd in de kerk.

Culturele excursies
Elk jaar stelt de school een cultuureducatieplan op, waarin de culturele activiteiten voor het komend schooljaar worden vastgelegd. De school heeft een samenwerkingsverband met Cultuur Primair, dat de school ondersteunt in het uitvoeren van de culturele plannen.

Schoolreisjes
Alle groepen gaan jaarlijks op schoolreisje. Voor de kleuters betekent dit een reisje in de omgeving.
Voor de groepen 3-4 betekent dit een uitstapje iets verder weg. De groepen 5-6 gaan 1 nacht op schoolreis in de omgeving. De groepen 7-8 gaan 3 dagen op schoolkamp.