De Visie van de school

Wij stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen.
Dit is de gedeelde verantwoordelijkheid van school, ouders en het kind.
 


Veiligheid en structuur

Leerlingen, team en ouders bieden wij een veilige en duidelijk structuur als voorwaarde om op verbindende wijze met elkaar te communiceren. 
Op de Overhael wordt gewerkt met een vast weekrooster dat onderling op elkaar wordt afgestemd. Het team volgt jaarlijks een studiemiddag “verbindende communicatie”.
Sociaal-emotionele ontwikkeling staat in alle groepen wekelijks op het programma.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt op systematische wijze gevolgd.
Ouders, leerlingen en medewerkers worden iedere 4 jaar bevraagd naar hun tevredenheid over de school, waarbij de school een norm hanteert van minimaal 80% tevredenheid.
We werken met vaste afspraken , routines en regels in alle klassen. Deze staan beschreven in het document “Klassenmanagement op de Overhael”.


Vertrouwen en uitdagen

Ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van talenten van leerlingen en teamleden zijn uitgangspunten van ons onderwijs.
 Er wordt gewerkt met de kennis van Meervoudige Intelligenties, het team heeft zich op dit onderwerp geschoold.
Teamleden hebben taken die passen bij hun talenten.
Er is een divers aanbod van leermiddelen op het gebied van reken- taal- en leesonderwijs.
Er is afwisseling in het aanbod tussen zelfstandige opdrachten en groepswerk.
Er is een breed onderwijsaanbod. Dit houdt in dat naast het taal- lees- en rekenonderwijs er wekelijks aandacht is voor de zaakvakken (biologie, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek) en sport.
Ieder jaar worden er schaatslessen voor de kinderen van de bovenbouw gegeven.
Ieder jaar wordt er een kerstmusical opgevoerd waaraan alle kinderen van de school meedoen.
Wekelijks wordt er aan alle groepen Engels les gegeven.

 

Uniek en samen

De individuele leerbehoefte van de leerling staat bij ons centraal, waarbij de leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Elkaar helpen en versterken, samenwerken en respect voor ieder ander zijn uitgangspunten voor ons onderwijs.
Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar heeft een hoge prioriteit.
Hierbij maken wij gebruik van de kennis van “verbindende communicatie”.
Medewerkers van de Overhael hebben zich eraan gecommitteerd altijd het gesprek met kinderen en ouders aan te gaan. 
Teamleden zijn toegankelijk en aanspreekbaar.
Wij analyseren toetsen op school-, groeps- en individueel niveau om de effecten van ons onderwijs te meten en verbeteren.
De vorderingen van de leerlingen worden vanaf groep 1 systematisch gevolgd.
De teamleden hebben kennis van de meest voorkomende leer- en gedragsproblematiek.
De leerkracht past zijn handelen aan, aan de individuele behoefte van de leerling, welke staat beschreven in het Didactisch Groeps Overzicht.
Er wordt gewerkt met de ISOB-kwaliteitsmonitor.
De vorderingen van de leerlingen  worden minimaal twee maal per jaar met de ouders besproken tijdens 15-minutengesprekken.
Tijdens de lessen is er ruimte om samen te werken en elkaar te helpen.
Zorg en aandacht voor individuele leerlingen vinden wij kenmerkend voor onze aanpak. Dit betekent dat ieder kind zijn/haar eigen aanpak heeft, rekening houdend met de groep en de mogelijkheden van de leerkracht. Hier ontwikkelen wij ons al meer dan 10 jaar in.
In maart organiseren wij een projectmaand rondom een cultureel thema. Samenwerken door alle groepen heen staat hierin centraal.

 

Zelfbewust en betrokken

Wij dagen leerlingen uit om vanuit maatschappelijke betrokkenheid onderzoekend, leergierig, creatief, zelfbewust en kritisch te zijn.
 De school steunt een aantal kinderen in Ethiopië in hun ontwikkeling. Ieder jaar collecteren de leerlingen van de bovenbouw voor deze jongeren en besteden we aandacht aan dit onderwerp.
Lessen en toetsen worden gezamenlijk en individueel nabesproken en geëvalueerd.
Er wordt gewerkt met methoden, middelen en activiteiten waarin respectvol omgaan met verschillen en de multiculturele samenleving aan bod komen.
In kringgesprekken wordt maandelijks aandacht gegeven aan verschillen in opvattingen van mensen. ( onder andere door het bespreken van het actuele nieuws)
Er wordt gewerkt met een “creatiefschrift” Minimaal 1 keer in de 2 weken werken de leerlingen aan een opdracht die de creativiteit bevordert.
‘‘De Overhael’ voert een actief beleid m.b.t. het samenwerken met peuterspeelzalen, voortgezet onderwijs en speciaal basisonderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo makkelijk mogelijk te maken.