Schoolgids


Klik hier voor een exemplaar van de schoolgids. 

 

Waar de school voor staat

 

De Overhael is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Kinderen worden op een positieve en stimulerende wijze tegemoet getreden. Aandacht voor sociale - en emotionele ontwikkeling van kinderen heeft daarbij een hoge prioriteit.
De school is een plek waar kinderen komen om te leren. In het verlengde daarvan streven wij naar een goed opleidingsniveau van de leerlingen, waarbij plezier in leren, zelfstandig werken, samen werken en denken en inzicht verwerven in sociaal maatschappelijke vraagstukken benadrukt worden.
Open communicatie tussen ouders en school geeft ruimte voor het kunnen bespreken van nieuwe ideeën en eventuele problemen.


Doelstellingen

Onze school stelt zich ten doel de kinderen op het voor hen bereikbare kennis- en vaardigheidsniveau te brengen, zodat een goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs mogelijk is.
Zelfstandig werken, samenwerkend leren en intrinsieke motivatie zijn van grote waarde in de wijze waarop wij kinderen stimuleren om te leren. Het zelfstandig initiatieven kunnen nemen, een kritische (denk)houding en het respecteren van anderen en onderlinge verdraagzaamheid zijn daarbij voor een goed functioneren in samenleving en school van groot belang. Dit zal overal in het schoolgebeuren gestimuleerd worden. Middels het gebruik van lesmethoden, die voldoen aan de kerndoelen, willen wij een optimaal kennisniveau bereiken voor alle leerlingen.


Het klimaat van de school

Wij vinden het van groot belang dat een kind met plezier naar school gaat. Wij proberen dit te bereiken door elk kind persoonlijk aandacht te geven. We streven er naar dat elk kind zich geborgen en veilig voelt, waardoor het zich optimaal kan ontplooien. Ook besteden wij veel tijd aan de wijze waarop kinderen met elkaar omgaan. Aangezien onze school klein is kunnen we aan deze aspecten in de klas en op het schoolplein veel aandacht schenken. De individuele benadering van kinderen en de daarbij behorende begeleiding speelt een voorname rol bij de wijze waarop wij met onze kinderen willen omgaan. De samenwerking en samenspraak met ouders spelen hierbij een belangrijke rol.