Plusklas


Wat doet de plusklas?
De Overhael beschikt over een plusklas voor hoogbegaafde en hoog intelligente leerlingen.
De plusklas wordt geleid door een vaste leerkracht op vaste tijden in de week.
Het doel van de plusklas is werken aan je talent, sociale interactie met soortgenoten, leren leren, werken aan een opdracht die "echt" moeilijk is.

Voor wie is de plusklas?

De leerlingen die voor de plusklas in aanmerking komen, zijn:
-
 hoogbegaafde leerlingen
-
 hoog intelligente leerlingen die de verrijkingsstof te makkelijk vinden

Criteria waaraan de leerlingen moeten voldoen:
- intelligentie onderzoek bij vermoeden van hoogbegaafdheid (presteren vaak onder en dus lage CITO scores)
- hoge A scores bij CITO toetsen
- observaties in de klas
- te weinig uitdaging vinden in verrijkingsstof/verdiepingsstof die hoort bij de methodes

Waar en wanneer is de plusklas?
Eenmaal per week op maandag van 11:30 tot 12:15 uur, krijgen de leerlingen samen in een gemeenschapsruimte onderwijs op maat.

Welke materialen worden gebruikt in de plusklas?
De materialen die o.a. gebruikt worden zijn:
- de project ballade voor hoogbegaafde leerlingen
- de werkgidsen van Kinheim
- sociaal-emotionele spellen
- topklassers
- Kien rekenen
- vreemde talen

Wat gebeurt er verder met de plusmaterialen?
Naast werken in de plusklas krijgen deze leerlingen ruimte in de klas om te werken aan de plus opdrachten.
De plusklas leerkracht ondersteunt de groepsleerkracht bij het geven van onderwijs op maat in de klas.
Dit staat vermeld in de groepsplannen.

Wie beoordeelt de plusklas?
De plusklas leerkracht beoordeelt het werk dat gedaan wordt in de plusklas. De leerkracht beoordeelt het werk dat gedaan wordt in de klas. Dit staat apart op het rapport vermeld. Er is maandelijks overleg tussen de plusklas leerkracht en de groepsleerkracht over de leerlingen.
De groepsleerkracht onderhoudt het contact met de ouders. Tijdens de signaleringsbesprekingen worden de leerlingen geëvalueerd en besproken.
Doelen worden daarna bijgesteld of aangepast.